Tutsak Özgürlük

10.00 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

Serbest Piyasa Ekonomisinde Aile, Bireyselleşme ve Özgürlük Anlayışı

 

ÖNSÖZ

`Serbest piyasa ekonomisi insanları zenginleştirmek için imkanlarla,

Mutsuzlaştırmak için tuzaklarla doludur.`

  Seksenli yıllardan itibaren ülke kalkınmasının özel sektöre devredilmesi ve serbest piyasa ekonomisine geçişimiz, toplumun yapısında ve yaşantısında değişimlere neden olmuştur. Çünkü bu ekonomik sistem, toplumun çekirdeğini aileden "birey"e kaydırarak ailenin sıkı sıkıya sarıldığı geleneksel değer yargılarını yok olmaya, başkalaşmaya ve bireysel düzeye indirgemeye zorlamıştır.

Bu gelişmeye paralel olarak toplumda bir bireysel özgürlük talebi oluşturulmuş, bireysellik anlayışının ailenin önüne geçmesi suretiyle de aile sıkıntılı bir şekilde önemini yitirmeye başlamıştır. Aile birliğine, aile yapısına ve dolayısıyla ailelerin yaşattığı norm ve değer yargılarına derin bir müdahale anlamına gelen bu gelişmenin olumsuz sonuçları ise “modern yaşam koşulları, modern yaşam tarzı” gibi olumlu çağrışım yapan gerekçelerle kamufle edilmektedir.

Online-Özeti-Oku Basılı-olarak-satın-al
D-&-R-Logo İdefix-Logo

Oysa serbest piyasa ekonomisi’nin “modern yaşam” olarak servis ettiği yaşam tarzı, kamufle edilemeyecek kadar tahripkar özelliklere sahiptir. Piyasa güdümlü bir bireyselleşme ve özgürlük anlayışının ne gibi toplumsal tahribatlara yol açtığını ise bu sistemi tam anlamıyla uygulayan ülkelere, örneğin Almanya’ya baktığımızda görebilmekteyiz.

Bu nedenle kendi geleceğimizi görmek açısından örnek aldığımız Almanya’da serbest piyasa ekonomisi’nin hangi mekanizmalarla toplumsal tahribatlara yol açtığı irdelenecek, serbest piyasa ekonomisi’nin olmazsa olmazı bireyselleşmenin perde arkası ele alınacak ve bu ülkede artık çıplak gözle görülebilen ve aynı ekonomik sistemi uyguladığımız için bizim de maruz kalabileceğimiz kişisel ve toplumsal arızaların serbest piyasa ekonomisi ile bağlantısına dikkat çekilecektir.

Amacımız, maddi refah sağlamasına rağmen, serbest piyasa ekonomisi temelli Batı tipi bir "bireysellik ve özgürlük" anlayışının yanıltıcılığına, Türk aile yapısına, toplumun birleştirici değerlerine, toplumun kendini yenilemesine ve bireyselleşmek zorunda bırakılan insanlara vereceği zararlara dikkat çekmek ve henüz yol yakınken önlemler almaya teşvik etmektir.

 

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Geleneksellik ve bireyselleşme sürecinde değerler mücadelesi

Değerler mücadelesi

Eskiden daha mı iyiydi?

Bireyselleşme ve kalkınma

Sistemin ilkesel altyapısı: “Subsidiarite İlkesi”

Serbest piyasa ekonomisi ve bireyselleşme açısından Subsidiarite İlkesi

Teorik olarak Subsidiarite İlkesi ve Serbest Piyasa Ekonomisi

Birey olarak

Sivil kurumlar olarak

Ticari kurumlar olarak

Devlet organları olarak

Subsidiarite İlkesi’nin yasal, kurumsal ve kültürel altyapıları

Yasal alt yapı

Kurumsal altyapı

Kültürel altyapı

Serbest piyasa ekonomisinde bireysel özgürlük anlayışı

Özgürlüğün perde arkası

Serbest piyasa ekonomisinde bireyin maruz kaldığı baskılar

Randımanlı insan kaynakları

Kariyer baskısı

Donanım baskısı

Performans ve insiyatif baskısı

Özgüven baskısı

Rol yapma baskısı

İrade baskısı

Öz disiplin baskısı

Dakik olma baskısı

Süreklilik baskısı

Karar verme baskısı

Tatminsizlik baskısı

Hesap verme baskısı

Zaman baskısı

Pedagojik baskı

Maruz kalınan baskıların özgür birey üzerindeki etkileri

Almanya örneğinde çifte kişilik yapısı

Kişilik bölünmesi

Performans kişiliği

Performans kişiliğinde Norm ve değer yargılarının başkalaşması

Özel kişilik

Özel kişilik ve aidiyet sorunu

Özel kişilik ve manevi ihtiyaçların karşılanması

Klaus

Özel kişilik ve yabancılaşma

Önce iş, sonra insan

Özel kişilik ve güven sorunu

Yalnızlık ve yalnızlığın boyutları

His ve duyguların somutlaşması

Değer yargılarında yalnızlık

Karar vermede yalnızlık

Duygusal ve manevi paylaşımda yalnızlık

Sorumluluk taşımada yalnızlık

Sosyal yalnızlık

Yalnızlığın insana ve topluma maliyeti

Sosyal özgüven eksikliği

Farklı ve sıradışı anonim hayat tarzları

Bencilleşme

Stres ve ruhsal yorgunluk

Güç ve enerji yetersizliği

Ruhsal ve Psikosomatik hastalıklar

Serbest piyasa ekonomisi’nin yalnızlaşmadan elde ettiği kazanımlar

Yalnızlık insanları çalışma ve üretim odaklı bir yaşam tarzına yöneltir

Yalnızlık insanları araştırmaya yöneltir

Yalnızlık insanı mesleki ve kişisel donanımlar edinmeye yöneltir

Yalnızlık, kişilerde piyasa güdümlü akademik bir özgüven oluşturur

Yalnızlık, gönüllü çalışmaları artırarak ekonomiye katma değerler sağlar

Serbest piyasa ekonomisi’nin yıkıcı özellikleri

Yıkıcı enerji

Serbest piyasa ekonomisi önce tahrip eder, sonra yapay çözümler üretir

Serbest piyasa ekonomisi yanıltmayı meşrulaştırır

Serbest piyasa ekonomisi tüketim eğilimlerini manipule eder

Serbest piyasa ekonomisi kollektif yaşamı yok eder, sosyal yaşamı sun’ileştirir

Piyasa ekonomisi kazanç getirmeyen ancak toplumun yararına olan hizmet ve ürünlere önem vermez

Piyasa ekonomisinde insanlar çalışmak için yaşarlar

Piyasa ekonomisi insanları bencilleştirir

Piyasa ekonomisi kuşaklararası irtibatı kesintiye uğratır

Serbest piyasa ekonomisi’nin toplumumuza yansımaları

Aileden Birey’e

Birey odaklı özgürlükçü anayasa

Zoraki hayat tarzı

Toplumsal katılım

Aileyi koruma ve Kurumsallaşma

Piyasa ekonomisi ve Kuşaklararası iletişim

Toplumsal güç kaynağı olarak aile

Kaynakça

Benzer Ürünler