Öz Liderlik ve Yönetsel Yetkinlik İlişkisinde Kariyer Tatmininin Aracılık Rolü

0.00 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

ÖNSÖZ

Bu araştırma İstanbul şehrinde yer alan ve özel bankalarda görevli olan çalışanların katılımıyla; öz liderlik inançları ile yönetsel yetkinlik düzeyleri arasındaki ilişiklerde kariyer tatmininin aracılık rolünün incelenmesi üzerine yapılmıştır.

Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmaya katılanların kariyer tatmin düzeylerini belirmek için, Vatansever (2008) tarafından geliştirilen “Kariyer Tatmin Ölçeği”, öz liderlik düzeylerini belirmek için Tabak ve diğerleri (2013) tarafından geliştirilen “Öz Liderlik Ölçeği” ve yönetsel yetkinlik düzeylerini belirmek amacıyla da Çetinkaya (2009) tarafından geliştirilen “Yönetsel Yetkinlik Ölçeği” kullanılmıştır. Ayrıca, araştırmaya uygun olarak 8 soruluk kişisel bilgi formu da eklenmiştir.

Online-Özeti-Oku Basılı-olarak-satın-al
D-&-R-Logo İdefix-Logo

Yapılan korelasyon analizi ile öz liderlik inancı, yönetsel yetkinlik becerileri ve kariyer tatmini kavramları arasında pozitif yönlü yüksek düzeyde bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Bu sayede kariyer tatmininin yükselmesi ile birlikte öz liderlik inançları ve yönetsel yetkinlik becerilerinin de yükseleceğinden kariyer tatmininin aracı etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca şube müdürlerinin, 14 yıl ve üzeri hizmet süresine sahip olanların ve evli katılımcıların öz liderlik inançlarının, yönetsel yetkinlik becerilerinin ve kariyer tatminlerinin çok daha yüksek olduğu da belirlenmiştir.

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

ÖZET

ABSTRACT

KISALTMALAR

TABLO LİSTESİ

ŞEKİL LİSTESİ

1. GİRİŞ

2. ÖZ LİDERLİK

2.1 Öz Liderliğin Tanımı ve Önemi

2.2 Öz Liderliğin Tarihsel Arka Planı

2.3 Öz Liderliğin Boyutları

3. YÖNETSEL YETKİNLİK

3.1 Yetkinlik Tanımı

3.2 Yetkinlikle İlişkili Terimler Benzerlik ve Farkları

3.3 Yetkinlik Yaklaşımları

3.4 Yetkinliğin Özellikleri

3.5 Yönetsel Yetkinlikler

3.6 Yetkinlik Çeşitleri

3.7 Yetkinliklerle Yönetimin Önemi

3.8 Yetkinliği Etkileyen Faktörler

3.9 Yönetsel Yetkinliğim Örgüte Sağladığı Yararlar

3.10 Yetkinliklerin İnsan Kaynakları Fonksiyonlarıyla İlişkisi

4. KARİYER VE KARİYER TATMİNİ

4.1 Kariyer Kavramı

4.2 Kariyer ile İlgili Diğer Kavramlar

4.3 Kariyer Aşamaları

4.4 Kariyer Kavramının Teorik Gelişimi

4.5 Kariyer Kavramının Önemi ve Amaçları

4.6 Kariyer Tatmini

4.7 Kariyer Tatmini Boyutları

4.8 Tatminini Etkileyen Faktörler

5. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

5.1 Yapısal Model ve Hipotezler

5.2 Veri Toplama Araçları

5.3 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

5.4 Verilerin Analizi

6. BULGULAR VE YORUM

6.1 Demografik Bulgular

6.2 Faktör Analizi

6.3 Güvenilirlik Analizi

6.4 Korelasyon Analizi

6.5 Regresyon Analizi

6.6 Fark Testleri

7. SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR

EKLER

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Benzer Ürünler