Kuşaklar ve İletişim

24.90 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

(TOPLUMSAL DEĞERLER, ÇATIŞMA, İLETİŞİM ENGELLERİ)

Bu kitapta; kuşaklar arasında zaman içerisinde gerçekleşen değer yargılarındaki ayrışımlar ve değişimlerin hangi boyutta yaşandığını ve var olduğunu, bu değişimlerin kişiler arası iletişime bir iletişim bozukluğu olarak yansıyıp yansımadığını ve bunun neticesinde yaşanan sosyal çatışmalar ve iletişim engellerinin toplumsal yaşamda nasıl ve hangi düzeyde gerçekleştiği ya da gerçekleşmediği konusu incelenmiştir.

Online-Özeti-Oku

Basılı-olarak-satın-al

D-&-R-Logo İdefix-Logo

SUNUŞ 

Kişilerarası iletişimin, günümüzde, önceki zamanlara göre çok büyük bir farklılık gösterdiği bir gerçektir. Gelişen teknoloji ile birlikte, sosyal medya araçları kişilerarası iletişimi sanal boyutlara taşımıştır. Bu bağlamda, kuşaklararası iletişimin de yapısı değişmiştir.

“Kuşaklar ve İletişim” isimli bu kitabında Dr. Mükerrem YILMAZ, günümüzde farklılaşan iletişim araçlarının, kuşaklararası iletişimi ve toplumsal değerlerimizi nasıl etkilemekte olduğunu detaylı bir şekilde incelemiş, açık ve kolayca anlaşılır bir dille sunmuştur.

Dr. YILMAZ, eserinde aynı zamanda günümüz koşullarında iletişim farklılaşmasının nasıl iletişim engelleri teşkil ettiğini ve sonuç olarak bu engellerin kişiler arası çatışmalara yol açtığını da bilimsel bir yaklaşımla incelemiş ve aktarmıştır.

Bu eserin, yalnızca iletişim alanında değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyolojik araştırmalar ve öğretiler boyutunda da bir rehber niteliğinde olduğunu düşünmekteyim.

Merak ve ilgi ile okunulacağından emin olduğum bu detaylı sunuş, toplumsal özellikler gözetmeksizin, global boyutta kuşaklararası iletişim profilini yansıtmaktadır.

Prof. Dr. Tulin BODAMYALI

04 Ekim 2021

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖZGEÇMİŞ

SUNUŞ

EDİTÖRÜN ÖN SÖZÜ

YAZARIN ÖN SÖZÜ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

KUŞAKLAR VE İLETİŞİM (TOPLUMSAL DEĞERLER, ÇATIŞMA, İLETİŞİM ENGELLERİ)

1.1. İLETİŞİMİN SOSYAL YAŞAMDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

1.1.1. Doğal bir ihtiyaç olarak iletişim

1.1.2. Sosyal etkileşim bağlamında iletişim

1.1.3. Toplumsal rollerde iletişim

1.1.4. Toplumsallaşma, toplumsal gelişim ve kültürel alanda iletişim

1.2. AİLE, TOPLUM VE TOPLUMSAL DEĞERLER

1.2.1. Aile, aile sosyolojisi ve sosyalleşme

1.2.2. Değer ve toplumsal değerler

1.2.3. Kimlik ve kişilik özellikleri

1.2.4. Toplumsallaşma

1.2.5. Kültür, popüler kültür ve kültürleşme

1.3. TÜRK TOPLUMUNUN DEMOGRAFİK YAPISI VE GÜNÜMÜZ ÖZELLİKLERİ

1.3.1. Aile yapısı, toplumsal (sosyal) yapı ve kırsal yapı

1.3.2. Sosyal yapıdaki din ve ahlak anlayışı

1.3.3. Gelenek ve görenekler

1.3.4. Değerler eğitimi ve kuşaklara aktarımı

1.4. TOPLUMSAL YAPILARIN OLUŞUMUNDA İÇ VE DIŞ ETKENLER VE İLETİŞİME ETKİLERİ

1.4.1. Küreselleşme

1.4.2. Bilim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin toplumsal etkileri

1.4.3. Kitle iletişim araçları ve toplumsal etkileri

1.4.4. Kültürlerarası iletişim

1.5. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SOSYOKÜLTÜREL DEĞİŞİM VE KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNİN İŞLEYİŞ BİÇİMİ VE İLETİŞİME YANSIMALARI

1.5.1. Sosyokültürel değişim, kitle kültürü ve kültür endüstrisi

1.5.2. Kuşaklar ve kuşakların nitelikleri

1.5.3. Çatışma ve değer çatışması

1.5.4. Kuşaklar arası iletişim çatışmaları ve çatışma nedenleri

1.5.5. Ailede ve toplumda değişim veiletişime yansımaları

1.6. İLETİŞİM, İLETİŞİM ENGELLERİ VE TOPLUMA YANSIMASI

1.6.1. İletişim kavramı ve iletişimi etkileyen faktörler

1.6.2. Ailede ve sosyal hayatta iletişim

1.6.3. İletişim engelleri ve topluma yansıması

İKİNCİ BÖLÜM

ARAŞTIRMANIN TEKNİĞİ VE YÖNTEMİ

2.1. Problem

2.2. Amaç

2.2.1. Hipotezler

2.2.2. Varsayımlar

2.2.3. Sınırlılıklar

2.3. Çalışmanın Önemi

2.4. Araştırma Modeli

2.5. Örneklem Yöntemi

2.6. Verilerin Toplanması

2.7. Analiz Yöntemi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ALAN ARAŞTIRMASININ BULGU VE YORUMLARI

3.1. Çalışmanın Sosyo-Demografik Bulguları

3.1.1. Genç nesil katılımcıların sosyo-demografik bulguları

3.1.2. Yaşlı nesil sosyo-demografik bulguları

3.2. Araştırmada Veri Toplamak için Geliştirilen Anketlerin Açımlayıcı Faktör Analizi Neticeleri

3.3. Genç ve Yaşlı Nesil Anketlerinin Güvenirlilik Analizi Neticesi

3.4. Çalışmanın Ortalama Analizleri

3.5. Genç ve Yaşlı Nesil İletişim Engelleri Anketlerinin Normallik Testi

3.6. Çalışmanın Anlamlı Fark Analizleri

3.6.1. Genç ve yaşlı nesil katılımcıların cinsiyetlerine göre iletişim engelleri alt boyutları arasındaki farka ilişkin bulgular

3.6.2. Genç ve yaşlı nesilkatılımcıların yaşlarına göre iletişim engelleri alt boyutları arasındaki farka ilişkin bulgular

3.6.3. Genç nesilkatılımcıların meşguliyetlerine göre iletişim engelleri alt boyutları arasındaki farka ilişkin bulgular

3.6.4.Genç ve yaşlı nesilkatılımcıların öğrenim durumlarına göre iletişim engelleri alt boyutları arasındaki farka ilişkin bulgular

3.6.5. Genç ve yaşlı nesilkatılımcıların anne doğum yerine göre iletişim engelleri alt boyutları arasındaki farka ilişkin bulgular

3.6.6. Genç ve yaşlı nesilkatılımcıların baba doğum yerine göre iletişim engelleri alt boyutları arasındaki farka ilişkin bulgular

3.6.7. Genç nesilkatılımcıların anne eğitim durumlarına göre iletişim engelleri alt boyutları arasındaki farka ilişkin bulgular

3.6.8. Genç nesilkatılımcıların baba eğitim durumlarına göre iletişim engelleri alt boyutları arasındaki farka ilişkin bulgular

3.6.9. Genç ve yaşlı nesilkatılımcıların ikamet bölgelerine göre iletişim engelleri alt boyutları arasındaki farka ilişkin bulgular

3.6.10.Yaşlı nesilkatılımcıların çocuk sahibi olma değişkenine göre iletişim engelleri alt boyutları arasındaki farka ilişkin bulgular

3.7. Çalışmanın Betimsel Analizleri

3.8. Bulgu ve Yorumlar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SONUÇ VE ÖNERİLER

4.1. Sonuç

4.2. Öneriler

BEŞİNCİ BÖLÜM

EKLER

EK-1

EK-2

KAYNAKÇA

Benzer Ürünler