Eskilerin Masalları

49.00 TL 99.00 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

EY ARKADAŞ!

KUR’AN-I HAKİM’in, Tarih-i Kadim’in derinliklerine bakan ve Eskilerin Hikayeleri şeklinde anlatılagelen mühim bir sırrına bakan, ONÜÇ TARİHİ MÜTEŞABİH AYETİNDEN istifade ettiğim, ON KISA PARLAK KISSA’dan ibarettir. Tamamı, BİR MUKADDİME ile tarihin derinliklerine uzanan ON KISSA’dan oluşan ON EFSANE ile sonuç niteliğindeki BİR HATİME’den oluşan 22 DERS’ten ibarettir..

Şimdi, bu parlak hakikatlerin tamamını, TARİH VE MİTOLOJİ Lisanıyla ifade edeceğim. Kim isterse istifade edebilir..

Online-Özeti-Oku

Basılı-olarak-satın-al

D-&-R-Logo İdefix-Logo

 Giriş

{Mukaddime}

Niçin bu eser kaleme alındı?

Son zamanlarda, yükselişe geçen bir inkarcı fikir sisteminin, istinad noktasını ve nihai gücünü eski tarihi belge veya birtakım kurgulanmış (teorik) kanıtlara dayandırarak, peygamberlerin ve yaşadıkları olayların ve kutsal kitaplar vasıtasıyla bize ulaşan mesellerin gerçeğe aykırı veyahutta yanlış yazılmış oldukları veyahutta bütün bütün inkar etme noktasına zihni götürerek, iman-ı tahkikinin esasına ve erkanına ilişkin bazı mühim imani meseleri inakara götürdüğü görülmektedir. Özellikle, gücünü tarihi kanıtlar-dan çok, uydurma birtakım hadisler ve tarihi belgeler ile zihni ve aklı çeldirici peygamberlerin veya kutsal kitapların varlığına ilişkin somut kanıtlar bulma arayışına felsefi ve bilimsel olarak bireyi sürüklemek istemesi ve şeytanın da bir vesvese ve desisesiyle, akılla şüphe uyandıran ufak bir zihni çeldirici meselenin büyütülmesi veya çarpıtılmasıyla, birtakım çoğu genç ve ilmi derinliği olmayan safiyane insanları, gücünü birtakım sosyal medya ve internet siteleri vasıtasıyla da arttırarak inkar noktasına sürüklediği görülmektedir.

İşte bu noktada, bu eseri kaleme almamızın esas nedeni; bu noktada şeytanın ve büyük deccalın bu inkarcı fikir sisteminden husule gelen tereddütleri izale ile birlikte, iman-ı tahkiki’nin tamiratına ilişkin meseleleri aklı ve zihni iman-ı tahkikinin Kur’an’ın nurlu pencereleri hükmünde olan ilgili müteşabih ve muhkem ayetlerine dayandırarak, meselenin ilmi derinliklerine ve tarihsel kanıtlarına da değinerek ve her üç kutsal kitapta geçen ilgili bölümleri tarihsel kanıtlarıyla karşılaştırarak tevhidi ve vahdaniyyetin kainata olduğu kadar, tarih-i kadime de vurmuş olduğu parlak sikkeyi ilan ve isbat etmekdir.

Gerçi, bu kıymetli eserde doğu ve batı kaynaklarından tahkik edilerek ortaya konacak olan bu eski uygarlıklara ve kavimlere ait meseleler genişçe ve birçok millette teferruatlı ve ayrı ayrı gitse de, biz yine önceki Kıyamet Gerçekliği eserlerindeki metodolojiyi ve dokuyu da bozmadan ve harika bir surette tüm bu meselelerin varlığını kıyamete ve onun isbatına bakan kıyametin büyük alametlerinden birisi olan ve tarih öncesinde yeraltında saklı kalmış olan ve ahir zamanda yeniden ortaya çıkacakları ayet ve hadislerle sahih olarak bildirilen Agarta Medeniyeti ve onların sakinleri olan Ye’cüc ve Me’cüc bahsi üzerine odaklayarak, hem bu eski medeniyetlere ait bilgileri, sırr-ı vahyin feyziyle ortak bir noktada birleştirmiş olacağız ve hem de iman-ı tahkikiye giden bir yoldaki önemli bir kilometre taşı olan ve ahir zamana bakan mühim bir meselenin de ağırlıklı olarak bu eserde isbatına çalışacağız.. 

İçindekiler

 • YAZAR HAKKINDA {ABOUT AUTHOR}
 • ÖNSÖZ –PREFACE- (ABOUT THE BOOK)
 • GİRİŞ {MUKADDİME}
 • = BİRİNCİ BÖLÜM =
  • BİRİNCİ DERS - Niçin bu eser kaleme alındı?
  • İkinci Ders - Adem AS’ın Kıssası
  • Üçüncü Ders - Yunus AS’ın Kıssası
  • Dördüncü Ders - Nuh AS’ın Kıssası
  • Beşinci Ders - Salih AS’ın Kıssası
  • Altıncı Ders - Musa ile Hızır AS’ın Kıssası
  • Yedinci Ders - Adem AS’ın iki oğlunun Kıssası
  • Sekizinci Ders - Ölüyken canlanan Kuşların Kıssası
  • Dokuzuncu Ders - Issız bir kasabaya uğrayan bir adamın Kıssası
  • Onuncu Ders - Bahçe Sahipleri Kıssası
  • Onbirinci Ders - Zülkarneyn AS’ın Kıssası ile Agarta ve Mu & Atlantis Eski Uygarlıklarına giriş
  • Onikinci Ders - Ergenekon & Demirci Kawa Destanları
  • Onüçüncü Ders - Gılgamış Destanı
  • Ondördüncü Ders - Nibelungen Destanı
  • Onbeşinci Ders - Harut ile Marut
  • Onaltıncı Ders - Iason ve Argonotlar Efsanesi
  • Onyedinci Ders - Kızılderili Mitolojisi
  • Onsekizinci Ders - Theseus ve Minotauros
  • Ondokuzuncu Ders - Yaşam İksiri Üzerine Bir Hikaye
  • Yirminci Ders - Hayalet Gemi: Mary Celeste & Roanoke (Kayıp Koloni) Efsaneleri
  • Yirmibirinci Ders - 10.000 Yıllık Nükleer Savaş: Mahabharata Destanı
 • =İKİNCİ BÖLÜM=
 • YIRMİİKİNCİ DERS - HATİME – SONUÇLAR –
 • KUR’AN-I HAKİM’İN ALLAH KELAMI OLDUĞUNA DAİR YAPILAN TARİHSEL İTİRAZLAR VE “ESKİLERİN MASALLARI” İDDİALARINA CEVAPLAR

Benzer Ürünler