E-Öğrenme ile İlgili Hazır Bulunuşluk, Memnuniyet ve Engel Faktörlerinin İlişkisel Analizi

0.00 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

ÖNSÖZ

E-öğrenme yükseköğretimde giderek daha yaygın ve önemli hale gelmiştir. E-öğrenme erişebilirlik, çeşitlilik ve esneklik gibi bir çok fayda sunarken, iletişim sorunları, teknolojik sorunlar, izolasyon, dikkat dağınıklığı ve derslerden kopma gibi pek çok zorluğu da beraberinde getirmektedir. Bu durum, e-öğrenme sistemine ilişkin memnuniyet olgusunu ön plana çıkarmaktadır. E-öğrenme ortamlarındaki memnuniyet birçok faktörden etkilenebilmektedir. Bazı faktörler memnuniyeti arttırıcı ya da azaltıcı olabilmektedir.

Örneğin, dijital teknolojilere yönelik olumlu bir tutuma ve yüksek teknoloji bilgisine sahip öğrencilerin e-öğrenmeye daha kolay adapte olabilecekleri söylenebilir. Benzer şekilde erişilen yazında e-öğrenmeye hazır bulunuşluğun memnıuniyeti etkilediğini belirten çalışmalarda yer almaktadır. Ayrıca bazı araştırmacılar, e-öğrenmenin ortaya çıkardığı zorlukların öğrencilerin e-öğrenmeye hazır olmaları ve öğrencilerin e-öğrenmeye duydukları memnuniyetle ilişkili olabileceğini vurgulamaktadırlar.

Online-Özeti-Oku Basılı-olarak-satın-al
D-&-R-Logo İdefix-Logo

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

ŞEKİLLER LİSTESİ

TABLOLAR LİSTESİ

1.  GİRİŞ

1.1. Araştırmanın Temel Soruları

1.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi

1.3. Araştırmanın Sınırlıkları

1.4. Araştırmanın Varsayımları

2.  ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

2.1. Araştırmanın Değişkenleri, Hipotezleri ve Modeli

2.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi

2.3. Araştırma Verilerinin Toplanması

2.4. Araştırma Verilerin Analizi

3.  ARAŞTIRMANIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ

3.1. E-Öğrenme

3.1.1................. E-Öğrenmenin Tanımı

3.1.2................. E-Öğrenmenin Tarihsel Süreci

3.1.3................. E-Öğrenmenin Türleri

3.1.4................. E-Öğrenmenin Özellikleri ve Bileşenleri

3.1.5..................E-Öğrenmenin Avantajları ve Dezavantajları

3.1.6..................E-Öğrenmede Kullanılan Teknolojiler

3.1.7..................Yükseköğretimde E-Öğrenme ve Türkiye’deki Mevcut Durumu

3.2. E-Öğrenme Hazır Bulunuşluk

3.3. E-Öğrenme Memnuniyet

3.4. E-Öğrenme Algılanan Engeller

3.5. E-Öğrenme Hazır Bulunuşluk ve E-Öğrenme Memnuniyet İlişkisi

3.6. E-Öğrenme Hazır Bulunuşluk ve E-Öğrenme Engeller İlişkisi

3.7. E-Öğrenme Memnuniyet ve E-Öğrenme Engeller İlişkisi

4.  ARAŞTIRMANIN BULGULARI

4.1. Geçerlilik ve Güvenirlik Analizi

4.2. Demografik Bulgular

4.3. Ölçek Puanları

4.3.1.......E-Öğrenenler İçin Hazır Bulunuşluk (EÖHB)  Ölçek Puanları

4.3.2.......E-Öğrenmede Öğrenci Engelleri (EÖÖE) Ölçek Puanları

4.3.3........E-Öğrenme Memnuniyet Ölçek Puanları

4.4. Fark Testleri

4.4.1. Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Demografik Özellikleri ile EÖHB Ölçeğine Yönelik Bulgular

4.4.2. Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Demografik Özellikleri ile EÖÖE Ölçeğine Yönelik Bulgular

4.4.3. Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Demografik Özellikleri ile E-Öğrenme Memnuniyet Ölçeğine Yönelik Bulgular

4.5. Korelasyon Analizi Bulguları

4.6. Regresyon Analizi Bulguları

4.6.1. Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin E-Öğrenme Hazır Bulunuşluk Algısının E-Öğrenme Memnuniyet Üzerindeki Etkisi

4.6.2. Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin E-Öğrenme Hazır Bulunuşluk Algısının E-Öğrenme Engel Üzerindeki Etkisi

4.6.3. Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin E-Öğrenme Engel Algısının E-Öğrenme Memnuniyet Üzerindeki Etkisi

4.7. Düzenleyicilik Etki Analizi

5.  TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

5.1. Tartışma ve Sonuç

5.1.1. Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin E-Öğrenme Hazır Bulunuşluk Algılarına İlişkin Tartışma ve Sonuç

5.1.2. Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin E-Öğrenme Memnuniyet Algılarına İlişkin Tartışma ve Sonuç

5.1.3. Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin E-Öğrenme Engel Algılarına İlişkin Tartışma ve Sonuç

5.1.4. E-Öğrenme Hazır Bulunuşluk İle E-Öğrenme Memnuniyet Arasındaki İlişkiye Yönelik Tartışma ve Sonuç

5.1.5. E-Öğrenme Hazır Bulunuşluk İle E-Öğrenme Engel Arasındaki İlişkiye Yönelik Tartışma ve Sonuç

5.1.6. E-Öğrenme Engel İle E-Öğrenme Memnuniyet Arasındaki İlişkiye Yönelik Tartışma ve Sonuç

5.1.7   Düzenleyicilik Etkisine İlişkin Tartışma ve Sonuç

5.2. Öneriler

5.2.1   Araştırma Sonuçlarına Dayalı Öneriler

5.2.2   Gelecek Araştırmalara Yönelik Öneriler

KAYNAKÇA

ÖZGEÇMİŞ

Benzer Ürünler