AVİCENNA (İbn-i Sinanın Şifa Kitabı)

6.99 TL

Kategorilere gitmek için etiketlere tıklayın

Özet olarak tüm tıp çalışmaları & Bilim felsefesi & Hayat hikayesi & Metodolojisi ve Tahlilleri ilaveli

İbni Sinâ, daha çocukluğunda, çevresini hayrete düşüren bir zekâ ve hafıza örneği göstermiştir. Küçük yaşta çağının bütün, ilimlerini öğrenmişti. Gündüz ve gece okumakla vakit geçirir, mum ışığında saatlerce, çoğu zaman sabahlara kadar çalışırdı. Pek az uyurdu.

Online-Özeti-Oku

Basılı-olarak-satın-al

D-&-R-Logo İdefix-Logo

Buhara Emiri Nuh İbni Mansur’u ağır bir hastalıktan kurtardı ve bu yüzden de Samanoğulları sarayının kütüphanesinde çalışma iznini aldı. Bu sayede pek çok eseri elinin altında bulduğu için vaktini kitap okumak ve yazmakla geçirdi. Hükümdar öldüğü zaman o, henüz yirmi yaşındaydı ve Buhârâ'dan ayrılarak Harzem'e gitti: EI-Bîrûni gibi büyük bir şöhret ve değerin, onun çalışkanlığına, bilgisine değer vermesi, kendisini yanına kabul etmesi, beraber çalışması, hakkında kıskançlığa yol açtı. Bu yüzden takibata bile uğradı. Harzem'de barınamayarak yeniden yollara düştü. Şehirden şehre dolaşarak nihayet Hemedan'a kadar geldi ve orada kalmaya karar verdi.

İbni Sînâ, çoğu fizik, astronomi ve felsefeyle ilgili olarak 150 civarında eser yazmıştı. Farsça olan birkaçı dışında bunların hepsi Arapça'dır. Çünkü o devirde ilim eserlerini Arap diliyle yazmak âdetti. Arapça'ya bu bakımdan değer verilirdi. Bilhassa tıp ilmine dair araştırmaları son derece orijinal ve doğrudur. Bu yüzden doğu ve batı hekimliğine kelimenin tam anlamıyla, 600 yıl, hükmetmiştir.

Eserleri Batı dillerine Latince yoluyla çevrilerek Avicenna diye şöhrete ulaşan İbni Sinâ, yanlış olarak bir süre Avrupa'da İranlı hekim ve filozof olarak tanınmıştır. Bunun da sebebi, eserlerini Türkçe yazmamış olmasındandır… Bununla beraber, batılılar da kendisini Hâkim-i Tıb, yani hekimlerin piri ve hükümdarı olarak kabul etmişlerdir. 16 yaşındayken pratik hekimliğe başlayan İbni Sinâ, resmî saray doktorluğu da yapmıştır. 

 

İÇİNDEKİLER:

 • İBN-İ  SİNA’NIN HAYATI ve ÇALIŞMALARI
 • ESERLERİ
 • İbn-i Sina’nın Felsefi Anlayışı
 • Varlık ve Mantık
 • İBN-İ SİNA VE VARLIK FELSEFESİ
 • VARLIK FELSEFESİ VE İBN SİNA*
 • Varlığa İlişkin Görüşleri:
 • İBN-İ SİNA’DA 3 MESELE
 • A- VARLIK BİLİNCİ’NİN ÖNCELİĞİ
 • B- İNAYET VE ŞERRİN İLAHİ KAZADA BULUNUŞU (KÖTÜLÜK PROBLEMİ)
 • C-FİİLLERİN ALLAHTAN SUDURU
 • İBN-İ SİNA’NIN BİLİM FELSEFESİ
 • İSLAMDA SİMYA VE İBN-İ SİNA’NIN SİMYAYA KATKILARI..
 • Tarihi özgeçmişi
 • İnkar ve Muhalefet
 • Batıya Etkisi
 • İBN-İ SİNA’NIN TIP FELSEFESİ
 • İBN-İ SİNANIN TIP TARİHİNDEKİ YERİ….
 • Tıp Sahasındaki Bazı Buluşları
 • TIBBIN KANUNU ESERİ HAKKINDA..
 • İBN-İ SİNA’NIN ŞİFA FELSEFESİ
 • İBN-İ SİNA’NIN VARLIK VE EVREN FELSEFESİ
 • İBN-İ SİNA VE SUDUR NAZARİYESİ…
 • İBN-İ SİNA VE SPİNOZADA DİN VE FELSEFE İLİŞKİLERİ
 • B. İBN SİNÂ FELSEFESİNDE ÂLEMİN KIDEMİ/EZELİLİĞİ SORUNU
 • C. GENEL DEĞERLENDİRME
 • İSLAM METAFİZİĞİ VE İBN-İ SİNA
 • İslam Metafiziğine Kısa Bir Bakış:
 • İbn Sînâ’ya Göre Nefsin Bedenden Ayrılışı Sonrası Durumu
 • İBN-İ SİNA’NIN “El-İşârâtü ve’t-Tenbîhâtü fi’l-Mantıkı ve’l-Hikme” Kitabı Hakkında
 • İBN-İ SİNA VE EĞİTİM
 • İBN-İ SİNA’NIN PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLARI
 • İbn Sina’nın Aile Siyasetine Dair Risalesindeki Temel Görüşleri
 • KENDİ AĞZINDAN İBN-İ SİNA
 • Gençlik ve Olgunluk Devresi (M. 997 -1005)
 • Seyahatler Devresi (M.1005-1014)
 • (İbn-i Sînâ’nın Hayatında) Büveyhîler Devresi
 • İbn-i Sînâ’nın Hayatında Kâkûyîler Devresi (M. 1024 -1037)
 • İBN-İ SİNA’DA NAMAZ VE ŞİFA BAĞLANTISI
 • İBN-İ SÎNÂ’NIN NAMAZ RİSALESİ
 • Namazın Mahiyeti:
 • Namaz: Namaz, nefs-i natıkanın, gök cisimlerine benzemesi ve ebedî sevap istemek için Mutlak olan Hakk’a tapınması demektir.
 • Namazın hakikati:
 • Namazın Zahir ve Batına Ayrılması Beyanındadır:
 • Bu bölüm önceki iki kısım namazdan her birinin kime ve hangi sınıfa vacib olduğunu bildirir:
 • İBN-İ SİNA’NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ
 • ÖZETLE İBN-İ SİNANIN BİLİME KATKILARI
 • İBN-İ SİNANIN UNUTULMAYAN SÖZLERİ

Benzer Ürünler