Yazar-Yayıncı Telif Sözleşmesi

YAZAR-YAYINCI TELİF SÖZLEŞMESİ

___/___/_____tarihinde "Yazar" ile "Yayıncı" arasında yapılmış sözleşmedir. İşbu sözleşme 16 madde olup aşağıdaki şartlar altında geçerlidir.

YAZAR:

ADRES:

TEL :

FAX:

E-Posta:

KİTAP:

YAYINCI: Murat UHRAYOĞLU

ADRES: -E-KİTAP PROJESİ- YAYINCILIK VE İNTERNET DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

TUVA Sanat ve Kişisel Gelişim Merkezi, İstiklal Cad. Atıf Yılmaz sk. (AĞA Camii yanındaki sokak) No: 16/3

BEYOĞLU/İSTANBUL

TEL: 0538 8939727

E-Posta: muratukray@hotmail.com

SÖZLEŞME KOŞULLARI:

 1. Yazar…………………………adlı Eser'ini bu sözleşmedeki koşullarla Yayıncıya (Talep edilen dağıtım miktarı) adedince çoğaltma ve yayma hakkını devretmeyi kabul eder. Yazar, söz konusu Eser'de yer alan bölümleri başka başlık altında veya ayrı kitaplar halinde yayınlatmayacaktır.
 2. Yayıncı, sözleşme konusu Eser'i kendisine tesliminden itibaren 3 ay içinde yayınlamayı taahhüt eder. Aksi takdirde telif ücretinin tamamını 30 gün içinde Yazar'a öde­mekle yükümlüdür.
 3. Eser'in kapağında yazarın ismi ve eserin ismi açıkça belirtilir. Yayımcı, eserin, içeriğinde Yazar’ın izni olmadan hiçbir değişiklik yapamaz. Yazarın uygun görmesi durumunda gerekli değişiklikleri yapabilir.
 4. Eser, yayıncı kuruluş tarafından (Talep edilen dağıtım miktarı) adedince tekrarlı olarak basılacaktır. Yayıncı kuruluş olan (www.lulu.com) bu konuda eserin yayın, dağıtım ve telif haklarının korunması durumunda tam olarak yetkilidir.
 5. Yayıncı, bu sözleşmeden doğan haklarını yazarın yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü şahıs ve kuruluşlara devredemez.
 6. Yayıncı, Yazar'a sözleşme konusu eser için telif hakkı olarak: Kitabın satışa sunulduğu tarihteki kapak fiyatı (KDV ve vergiler düşüldükten sonra) X Baskı adedi =Satış fiyatı x % 60-80 oranında ödemede bulunur. Yayıncı, bu ücretin tamamından elde edilecek tüm karı yazara devretmekle yükümlüdür.
 7. Yayıncı, telif alacağı kalmışsa, kalan kısım için Eser'in basım tarihinden itibaren ilk al­tı ay içinde yapılacak zamlardan doğan telif farkını Yazar'a ödemekle yükümlüdür.
 8. Yazar, eserin basılmasından itibaren geçen 3 aylık sürelerde Eser'in stok durumu hakkın­da yayıncıdan bilgi isteyebilir.
 9. Basılı mevcudunun tükenmesi halinde Yayıncı, Eser'in yeni basımını kendiliğinden gerçekleştirir. Eser'in her yeni basımı için Yazar'ın telif ücreti alması zorunludur.
 10. Eser'in basılı mevcudunun tükenmesinden itibaren 10 gün içinde Yayıncı, Yazar'a bildiri­mde bulunmalıdır. Bu bildirimin yapılmaması halinde Yazar, Yayıncıyı yazılı olarak uyarır. Uyarıya 7 gün içinde cevap verilemezse, sözleşme kendiliğinden fesholur ve telif hakkından doğan alacağın tamamı muaccel hale gelir.
 11. Her türlü ödeme, yürürlükteki vergi mevzuatının öngördüğü yükümlülüklere uygun olarak ve makbuz karşılığında yapılır.
 12. Yayıncı, sözleşmeye konu Eser'in her basımında Yazardan ekstra ücret talep edemez ve tüm geliri yazara devreder. Yayıncı yazara 1 adet telifli ve basılı haldeki materyalin kopyasını teslim etmek zorundadır. Yazarın ikinci ve daha sonraki yayınlayacağı eserlerde yayıncı %50 indirim yapmak zorundadır.
 13. Yukarıdaki adresler, değiştirildikleri yazılı olarak bildirilmediği sürece tarafların tebligat adresleridir.
 14. Bu sözleşme Eser'in Türkçe / Tüm yayın hakları için geçerlidir. Yazar-yayıncı uzlaşmazlıklarında ulusal ve uluslar arası mahkemeler yetkilidir. Sözleşme süresi imza tarihinden itibaren (Bir) yıldır.
 15. Yazar ve Yayıncı’nın bu sözleşmede belirtilmemiş tüm yasal hakları saklıdır.
 16. Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Yazarlar Sendikası'nın saptayacağı bir üyesi, Türkiye Yayıncılar Birliği'nin saptayacağı bir üyesi ve tarafların saptayacağı bir hukukçudan oluşan bir hakem kuruluna başvurulur. Hakem Kurulu'nun çözümü yürürlüğe konulmazsa Mahkemeye başvurulur. Yazar'ın ikametgahının bulunduğu yerin Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yazar:                               Yayıncı: Murat UHRAYOĞLU

İmza                                  İmza

                                           

 

 

 

 

 

 

Önemli Not: Boş kısımlar, Yazar tarafından doldurulup elektronik olarak imzalanmalıdır. Elektronik imza için Paint programını kullanabilirsiniz.